Teknik İstif Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Teknik İstif”), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçldüa işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Teknik İstif tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Web Sitesi Kullanıcı/ Ziyaretçi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Teknik İstif veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda, Web Sitesi, web analiz araçları ve benzer teknolojiler aracılığı ile;

Kimlik (Ad, Soyad),  İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi) İşlem Güvenliği (IP Adresi, Kullanıcı Adı vb.) ;  ok

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ndaki Internet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı, Ziyaret Edilen Sayfa vd.) ok

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Ürün Alım Satım Sözleşmesi’ne istinaden;

Finans (Cari)

Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Ürün Alım Satım Sözleşmesi’ne istinaden;

kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası (mobil)),

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’ndaki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne (Madde 11/2) istinaden;

işlem güvenliği (ıp adresi, bağlantı zamanı, bağlantı bitiş zamanı, kullanılan ıp protokolü, aktarılan veri miktarı, ziyaret edilen sayfa vd.) ok

KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, İnternet Sitesi Bilgileri), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Skype Bilgisi), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı, Müşteri Kodu)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi), kurum bilgileri (kurumdaki görevi), finans (cari kullanıcı no, stok miktarı, cari, cari şube, teslim cari, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi, skype bilgisi), işlem güvenliği (ıp adresi, kullanıcı adı), müşteri işlem (son sipariş tarihi)

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu,

 • Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi Coşku Sokak No:11/1 Sancaktepe -İstanbul adresine yazılı olarak;
 • teknikistif@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@teknikistif.com adresine e-posta göndererek ve/veya www.teknikistif.com adresinde bulunan İlgili Kişi başvuru formu ile iletebilirsiniz yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Teknik İstif Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

İlk Yayın Tarihi: 29.04.2024